ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ

ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

1) ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໂດຍ STIN ຜະລິດຕະພັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ

2 QU ອຸປະກອນການສອບເສັງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

3 P ພວກເຮົາຈ່າຍຄ່າເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດ